ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dodany: 26.01.2007 Zmieniany: 21.07.2015 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn. zm). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).
Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:
- niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach ublicznych,
-
niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

 
 
 
Przejdź do:

KONKURSY OFERT

KONSULTACJE

KONTAKT

OFERTY - ART. 19A

OGŁOSZENIA

PLIKI DO POBRANIA

WYKAZ ORGANIZACJI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności