Informacja dla osób niesłyszących

Dodany: 02.03.2021 Zmieniany: 03.03.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824.), w Urzędzie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:
 
1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.
Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.
Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742).
Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.
 
2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. 
Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.
Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Urzędzie  wzór zgłoszenia  .
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
Urząd udostępnia  wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN
 
3. Ze środków udostępnianych przez Urząd wspierających komunikowanie się.
Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt z Urzędem, w szczególności poprzez korzystanie z:
  • poczty tradycyjnej na adres Urzędu: ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski
  • elektronicznej skrzynki podawczej:  www.epuap.gov.pl
  • poczty elektronicznej:  um@sedziszow-mlp.pl
  • faksu na numer: 17 221 63 13
 
Ponadto z myślą o osobach uprawnionych strona internetowa Urzędu została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:
  • tłumaczenie na język migowy informacji adresowanej do osób uprawnionych,
  • wersję tekstu z wysokim kontrastem.
 
4. Z dokumentów udostępnianych przez Urząd niezbędnych do załatwienia sprawy.
Dokumenty udostępniane są osobom uprawnionym w formie dla nich dostępnej, na ich wniosek.
 
Pliki do pobrania:
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności