Atrakcje turystyczne

Dodany: 17.01.2013 Zmieniany: 22.10.2015 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A
Na rozwój turystyki ma ogromny wpływ atrakcyjność środowiska przyrodniczego, wartości kulturowe jak i związana z tym infrastruktura turystyczna.

Na rozwój turystyki ma ogromny wpływ atrakcyjność środowiska przyrodniczego, wartości kulturowe jak i związana z tym infrastruktura turystyczna.

 

Okolice Sędziszowa są niezwykle malownicze. Wyjątkowe walory krajobrazowe ma płaskowyż Zagórzyc i Szkodnej położony w Strzyżowsko-Sędziszowskim obszarze chronionego krajobrazu. Występują tutaj idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej – liczne wąwozy, kotliny, jary pokryte gęstą roślinnością. W północnej części gminy istnieją warunki do uprawiania sportów wodnych. W Rudzie i Cierpisz nad rzeką Tuszymą znajdują się zalewy, które wykorzystuje się do celów rekreacyjno-sportowych. W Rudzie nad ok. 9 ha zalewem znajdują się ośrodki wypoczynkowe z bazą noclegową. Na terenie gminy znajduje się również kilka akwenów wędkarskich m.in.: w Czarnej Sędz., w Sędziszowie tzw. Skrzynczyna oraz we wspomnianych wcześniej Rudzie i Cierpiszu.

 

W niektórych miejscowościach jest dużo obiektów zabytkowych jak np. Góra Ropczycka, która jako cała miejscowość posiada wielorakie wartości kulturowe. Do jednych z cenniejszych w województwie podkarpackim, a na pewno najcenniejszych w gminie Sędziszów Młp. należy zespół pałacowo – parkowy wraz z folwarkiem i zespołem parkowym. Z zachowanego drzewostanu reliktami są okazy: platanu i modrzewia oraz dęby stożkowe. Przeważający obecnie drzewostan to jesiony, lipy, robinie akacjowe oraz buki czerwone. Aleję dojazdową uświetniają dwie figury świętych biskupów - Wojciecha i Stanisława. Na atrakcyjność krajobrazu wpływa związany z założeniem parkowo – dworskim zespół stawów, z których jeden posiada kształt serca (odrestaurowane przez gminę w 2003 r.). Całość założenia parkowego, mimo dużego zniszczenia układu kompozycyjnego stanowi ważny element krajobrazu.

 

Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele obiektów i elementów historycznej zabudowy zabytkowej i parków. Np. na terenie Będziemyśla badania archeologiczne przeprowadzone kilka lat temu potwierdziły fakt istnienia w południowo – wschodniej części wsi w przysiółku Grudna, budowli obronnej i mieszkalnej. W czasie badań odkryto dużo materiału ceramicznego w formie kafli, pochodzącego z XVI w. oraz fragmenty budynku. Stanowiska archeologiczne oraz obszary atrakcyjne archeologicznie świadczą o długiej tradycji i o nawarstwianiu się kultur, a jednocześnie stanowią pewne utrudnienie dla inwestorów, związane z koniecznością prowadzenia każdorazowo badań archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji na tych obszarach.

 

Przeważająca część miasta i znaczna część gminy objęta jest ochroną planistyczną w postaci stref ochrony konserwatorskiej.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności