Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta

Dodany: 06.02.2020 Zmieniany: 06.02.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego wykonując uchwałę Rady Miejskiej zarządził konsultacje społeczne z mieszkańcami Krzywej, Góry Ropczyckiej oraz Sędziszowa Małopolskiego. Przedmiotem tych konsultacji będzie włączenie w granice administracyjne miasta Sędziszów Małopolski miejscowości Krzywa oraz części miejscowości Góra Ropczycka. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrań wiejskich w sołectwach, które mają być przyłączone do miasta oraz zebrań mieszkańców dziewięciu osiedli w Sędziszowie Małopolskim.
W trakcie tych zebrań mieszkańcy wyrażą opinie w formie uchwał w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15 lutego 2020 r. do 14 marca 2020 r.
Szczegółowe terminy zebrań w poszczególnych w sołectwach i osiedlach będą podane po uzgodnieniu z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.
Miasto Sędziszów Małopolski obecnie zajmuje powierzchnię 3.698 ha i mieszka w nim 12.254 osoby.
W wyniku proponowanych zmian włączone zostałyby tereny bezpośrednio przylegające do miasta, od strony wschodniej m. Krzywa a od strony południowej część m. Góra Ropczycka:
 
Lp. Miejscowość Powierzchnia Liczba mieszkańców
1. Krzywa 1 113 ha 1 223
2. część Góry Ropczyckiej  264 ha 0
RAZEM 1 377 ha 1 223
 
Po włączeniu proponowanych terenów miasto zajmowałoby powierzchnię 5.075 ha
a dotychczasowa liczba mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego zwiększy się do 13.477 osób, co jeszcze bardziej wzmocni jego znaczenie na mapie administracyjnej województwa.
 
Uzasadnieniem zamierzonego poszerzenia granic miasta są postępujące na terenach planowanych do włączenia procesy urbanistyczne, trwający rozwój zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury. Ponadto o włączenie w granice administracyjne miasta wystąpili właściciele zdecydowanej większości terenów położonych w  północnej części m. Góra Ropczycka.
Powstająca zabudowa sprawia, iż dotychczasowe tereny rolnicze przylegające bezpośrednio do miasta przekształcają się i tworzą naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej. Włączenie terenów wiejskich w granice administracyjne miasta spowoduje brak konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze a tym samym usprawni proces inwestycyjny w gminie.
Pozyskane zostaną nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową i dla potrzeb przyszłych inwestorów, jednocześnie stworzone zostaną warunki do prowadzenia prawidłowej polityki przestrzennej,  do efektywnego i racjonalnego zagospodarowania terenów przeznaczonych pod inwestycje, zwiększy się tym samym możliwość pozyskania kolejnych inwestorów.
Poszerzenie granic administracyjnych miasta wpłynie na dalszy rozwój Sędziszowa Małopolskiego oraz znacząco podniesie atrakcyjność całej Gminy.
 
Uchwała Rady Miejskiej
Zarządzenie przez Burmistrza konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne w sołectwie Krzywa
Konsultacje społeczne w sołectwie Góra Ropczycka
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności