Informacja o kontroli przedsiębiorców w zakresie odpadów komunalnych

Dodany: 10.11.2022 Zmieniany: 10.11.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, przypomina przedsiębiorcom, o obowiązku posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1297 z późn. zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów, wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z  terenu Gminy Sędziszów Małopolski przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi za I półrocze 2022 roku.
 
Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 5a, 5aa oraz 5ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)  Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego wzywa przedsiębiorców do przedłożenia  kopii aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych  i dowodów uiszczania opłaty za usługę w terminie do 20 grudnia 2022 roku, formie:
- skanu- pocztą elektroniczną na adres: odpady@sedziszow-mlp.pl
 
Przypominamy , że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
- uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,                                                                                    
 - zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Sędziszów Małopolski  nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać. Jednocześnie przypominamy, iż umowy muszą zawierać postanowienia zobowiązujące wykonawcę do odbioru odpadów posegregowanych zgodnie z art. 4d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1297 z późn. zm.).
Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),                                                                                  
- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) .
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności