VII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 15.03.2019 Zmieniany: 16.03.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
VII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej Zagorzycach, oznaczonej jako działka nr 2739 za cenę wyższą niż ustalona w operacie szacunkowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Sędziszowa Małopolskiego Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Rynek w Sędziszowie Małopolskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych - zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr III/54/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 w miejscowości Ruda.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności