Wyprawka szkolna w 2015/2016 r.

Dodany: 29.07.2015 Zmieniany: 29.07.2015 Zamieścił: Krzyszof Zgłobicki
A A A
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i IV technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Wyprawka szkolna w 2015/2016 r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  i IV technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.
1. Pomocy udziela się uczniom:
 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 – od 1.11.2014r. jest to kwota  574 zł netto),
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 )  tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach  III  szkoły podstawowej i klasie IV technikum),
 3. uczniom (niezależnie od dochodu):
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubznacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. a)-g)
   
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
      W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym   lub     znacznym    oraz  z  niepełnosprawnościami   sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
2. Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:
 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy).
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Kompletne wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie od 10 sierpnia 2015 r. do 09 września 2015 r.
3. Do pobrania:
 1. Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 27 lipca 2015r.Nr 105 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.
 2. Wzór wniosku
4. Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:
 1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
 2. rachunek, paragon,
 3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. „Wyprawka szkolna”,
 4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

PLIKI

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności