XI Sesja rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.08.2019 Zmieniany: 27.08.2019 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A
27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe GEOTERMIA SĘDZISZOWSKA Sp. z o. o. w Sędziszowie Małopolskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/544/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski zmienionej uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Sędziszów Małopolski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo w miejscowości Borek Wielki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sędziszowie Małopolskim, oznaczonej jako działki nr 1804/2, 1804/3, 1872/2 za cenę wyższą niż ustalona w operacie szacunkowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zmiany nazwy miejscowości Góra Ropczycka na Góra Królewska.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani Anny Melcer.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności