XIV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 22.11.2019 Zmieniany: 22.11.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XIV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za lata 2017-2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Sędziszów Małopolski poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" w ramach Działania 4.1 - Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Oś Priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zabezpieczenia
  w budżecie na 2020 rok środków finansowych na realizację tego zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Wazów).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Piastów).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2018/2019.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności