XLII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 27.11.2017 Zmieniany: 27.11.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w rejonie miejscowości Sędziszów Małopolski”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/269/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, zmienionej uchwałą nr XXXII/305/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 w miejscowości Ruda.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/132/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Nr XXVII/258/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. w Sędziszowie Małopolskim oraz zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Małopolski.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności