XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 02.11.2022 Zmieniany: 02.11.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Ślubowanie Radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 6. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2019-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2022 nr XXXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz w sprawie określenia częściowego zwolnienia z tych opłat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałych Komisji Rady Miejskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Polsko - Austriacką Fundację „Spichlerz Galicyjski” Rodziny Kapustów z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2021/2022.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności