XVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.01.2020 Zmieniany: 22.01.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
 e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 f) głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2019 roku Gminnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Sędziszów Małopolski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Jana Odrowąża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 w miejscowości Góra Ropczycka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Iwierzyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszczącego się w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 25 w Sędziszowie Małopolskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/297/17 Rady Miejskiej
  w Sędziszowie Małopolskim z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz
  z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XV/177/19 Rady Miejskiej
  w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 grudnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności