Dodany: 12.04.2010 Zmieniany: 05.08.2015 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

  
 

Lp.

 

 

 

 Rodzaj alarmu

 

 

 

 Sposób ogłoszenia alarmów

 

 

 

 

 

 

 

 akustyczny system
alarmowy

 

 

 

 środki masowego przekazu

 

 

 

 wizualny sygnał

 

alarmowy

 

 

 

1

 

 

 

 Ogłoszenie alarmu

 

 

 

 Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w
okresie trzech minut

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga!
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

 

...............
dla ..............

 

 

 

 Znak żółty w kształcie trójkąta

 

lub w
uzasadnionych przypadkach innej
figury
geometrycznej

 

 

 

2

 

 

 

 Odwołanie alarmu

 

 

 

 Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w
okresie trzech minut

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga!
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

 

...............
dla ..............

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

  
 

Lp.

 

 

 

 Rodzaj komunikatu

 

 

 

 Sposób ogłoszenia
komunikatu

 

 

 

 Sposób odwołania
komunikatu

 

 

 

 

 

 

 

 akustyczny system
alarmowy

 

 

 

 środki masowego przekazu

 

 

 

 akustyczny system
alarmowy

 

 

 

 środki masowego przekazu

 

 

 

1

 

 

 

 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

 

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga!
Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. .....
min. .....

 

może
nastąpić skażenie

 

.................................
(podać rodzaj skażenia)

 

w
kierunku ...................... (podać kierunek)

 

 

 

 

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga!
Uwaga! Odwołuję

 

uprzedzenie
o zagrożeniu

 

......................
(podać rodzaj skażenia)

 

dla
..................

 

 

 

2

 

 

 

 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 

 

 

 

 

 Formę i treść komunikatu uprzedzenia o
zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

 

Państwowej
Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

 

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga!
Uwaga! Odwołuję

 

uprzedzenie
o zagrożeniu

 

......................
(podać rodzaj zakażenia) dla ..................

 

 

 

3

 

 

 

 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu
środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Informacja
o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

 

(podać
rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

 

 

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga!
Uwaga! Odwołuję

 

uprzedzenie
o zagrożeniu

 

......................
(podać rodzaj klęski)

 

dla
..................

 

 

 
* ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96)

 

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

 

 
 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza ora skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące ogłoszenia:
1. systemy alarmowe miast
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej
3. radiowęzły radiofonii przewodowej
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)

 

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

 


PAMIĘTAJ!

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

 

Po usłyszeniu sygnału:
- włączyć radioodbiornik lub telewizor
- zastosować się do podanych komunikatów
- powiadomić rodzinę i sąsiadów

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu:
1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

- ubrać się
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)
- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej
3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

  


PAMIĘTAJ!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

 

W strefie zagrożonej skażeniami:
- nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami
- starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 900 do kierunku wiatru
- omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym
- nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń
- zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych
- nie spożywać produktów żywnościowych
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt
- jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć)
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
- opuścić schron (ukrycie)

 

Źródło: http://www.rzeszow.uw.gov.pl/main.php?muid=5&mid=4578&akID=8355&cid=eefd388390677c0c#ak8355

 


 

 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności