XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 09.11.2012 Zmieniany: 09.11.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna Sędziszowska.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziszów Młp. w roku szkolnym 2011/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Per aspera ad astra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem dla rozwoju malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sędziszów Młp.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sędziszów Małopolski na lata 2012 – 2032”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Góra Ropczycka”
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Młp. i Gminą Iwierzyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
23. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Marchlika.
24. Interpelacje i zapytania.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności