XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 07.12.2012 Zmieniany: 07.12.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 r. (tj. czwartek) o  godz.  13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sędziszów Młp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 25 września 2012 r. oraz uchwale nr XIX/163/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności