XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 24.01.2013 Zmieniany: 24.01.2013
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. (tj. wtorek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
8. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Sędziszów Młp. na rok 2013:
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
   c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
   d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Rzeszowie,
   e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej ,
   f) głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Postaw na życie –edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla młodzieży w Gminie Sędziszów Młp.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2012 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola Nr 1 w Sędziszowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności