NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodany: 25.01.2013 Zmieniany: 25.01.2013
A A A
1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana przez Sejm ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nakładając nowe obowiązki na gminy, ale także na mieszkańców.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SĘDZISZÓW MŁP.


1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana przez Sejm ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nakładając nowe obowiązki na gminy, ale także na mieszkańców. W myśl tych przepisów gmina ustala szczegółowe przepisy w tym zakresie i przejmuje od mieszkańców gospodarowanie odpadami najpóźniej od 1 lipca 2013 r.
Rada Miejska w Sędziszowie zgodnie z delegacja ustawową na sesji w dniu
13 grudnia 2012 r. podjęła następujące uchwały:
Nr XXI/173/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Nr XXI/174/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Nr XXI/175/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Nr XXI/176/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Nr XXI/177/12 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę,
Nr XXI/178/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Młp.
Do ustawowych obowiązków mieszkańców należy między innymi prowadzenie segregacji odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki do ich zbierania.


Jak nowy system gospodarki odpadami będzie funkcjonował w Gminie Sędziszów Młp.?


1. od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca, z którym gmina podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
2. właściciel nieruchomości za tę usługę ma obowiązek uiszczania co miesiąc na konto gminy opłaty w wysokości równej iloczynowi ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 6,50 zł od osoby (np. nieruchomość zamieszkuje 4 osoby - miesięcznie opłata za odbiór odpadów wyniesie 4 x 6,50 zł = 26 zł),
3. w przypadku gdy odpady nie będą prawidłowo posegregowane stawka opłaty wynosić będzie 13 zł od osoby (zamiast 6,50 zł) – opłaca się więc segregować odpady,
4. pierwszą opłatę należy uiścić do 10 lipca 2013 r.,
5. każdy właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik, itp.) jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej wyliczoną stawkę opłaty, deklarację należy złożyć do 31 marca 2013 r.. Nie złożenie deklaracji spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza decyzji ustalającej wysokość opłaty.
Uwaga! Deklarację w imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych składają ich zarządcy.
6. przedsiębiorca odbierze bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady zmieszane oraz odpady posegregowane następujących frakcji: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji,
7. odpady odbierane będą z następującą częstotliwością:
zmieszane: 
w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,
w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu.
zebrane selektywnie,  o których mowa w punkcie 6:
w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,
w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu,
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów właściciele nieruchomości otrzymają od przedsiębiorcy
8. w ramach opłaty jeden raz w roku przedsiębiorca odbierze także  z wyznaczonych miejsc na terenie każdego osiedla i sołectwa zebrane selektywnie przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
9. wszystkie odpady wymienione w punkcie 6 i 8 mieszkańcy będą mogli również przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który zostanie urządzony obok Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie Młp. przy ul. Borkowskiej.
Do GPSZOK będzie można przywozić odpady remontowo – budowlane powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych.
10. do zbiórki odpadów należy stosować pojemniki (worki) w następujących kolorach:
niebieskie – papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
białe – opakowania szklane białe,
zielone – opakowania szklane kolorowe,
żółte – metal, tworzywa sztuczne,
brązowe – odpady biodegradowalne i opakowania ulegające biodegradacji,
czarne – odpady zmieszane.
11. dotychczasowe umowy na odbiór odpadów zawarte między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą (PGKiM, KAM) nie wygasają z mocy prawa, właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę – tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r.,
12. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, szkoły, szpitale, itp.) ich właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualnie umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą.


Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. - nr tel. (17) 7453623 lub (17) 7453616 oraz na  stronie internetowej www.sedziszow-mlp.pl w ikonce „ODPADY KOMUNALNE”.


                               Burmistrz Sędziszowa Młp.
                                     Kazimierz Kiełb

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności