XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 29.05.2013 Zmieniany: 29.05.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 3 czerwca 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 3 czerwca 2013 r. (tj. poniedziałek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Rzeszów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Burmistrza Sędziszowa Młp. w roku 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia  29 stycznia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziszów Młp. na lata 2013-2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolskim na rok 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani Małgorzaty Głowackiej.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad. 


Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności