XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 21.06.2013 Zmieniany: 21.06.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. (tj. czwartek) o  godz.  12.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji. 
5. Zapoznanie ze stanem prac związanych z projektowaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Górze Ropczyckiej – informacja Pana Stanisława Stachury, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” z/s w Warszawie. 
6. Podjecie uchwały w sprawie apelu do Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego przyśpieszenia prac związanych z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy Sędziszów Młp. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna Sędziszowska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXXII/320/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sędziszów Małopolski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad. 


ZAPRASZAMY!


Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności