POMOC MATERIALNA – STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

Dodany: 31.07.2013 Zmieniany: 31.07.2013
A A A
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z dokumentami można składać w terminie od 01 września do dnia 15 września 2013 roku .

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z dokumentami można składać w terminie od 01 września do dnia 15 września 2013 roku  w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski ul. Ks. St. Maciąga 5  w Sędziszowie Małopolskim (wniosek składa się jeden raz w roku).


W przypadku: słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2013 roku.


Stypendia szkolne przyznawane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.


Stypendium szkolne nie przysługuje: uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sędziszów Małopolski.


Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać również na stronie internetowej www.zosip.pl  oraz w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski  ul. Ks. St. Maciąga 5, a także w szkołach.


Obowiązujący wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski to załącznik do uchwały Nr XXVIII /250/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim  z dnia 27 czerwca 2013r.


 Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku:


1.  Zaświadczenie od pracodawcy (oświadczenie) o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku


2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie (oświadczenie)
o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku


3.   Zaświadczenie z ZUS / KRUS (oświadczenie) o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku


4.   Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS


5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oświadczenie) o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna; zaświadczenie (oświadczenie) o kwocie netto wypłacanego zasiłku z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku


6. Zaświadczenie (oświadczenie) o kwocie wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy,


7. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika)


8.   Zaświadczenie, nakaz podatkowy (oświadczenie) o powierzchni gospodarstwa rolnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku


9.  Zaświadczenie (oświadczenie) o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.


10.  Oświadczenie o innych dochodach


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI


Szczegółowych informacji można uzyskać w ZOSIP Sędziszów Młp. nr telefonu  177458242  lub  172216594

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności