XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 27.01.2014 Zmieniany: 27.01.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r. (tj. czwartek) o  godz.  13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
7. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2014:
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f. głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszowie Młp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Wesołej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Wesołej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Wesołej. (projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej)
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2013 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego dla przyznania pomocy w formie dożywiania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Rady Miejskiej i zmiany uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej w Sejmie RP zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych, dającej możliwość przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności