OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodany: 25.02.2014 Zmieniany: 27.02.2014
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół podstawowych


Załącznik

do Zarządzenia Nr 17/2014

Burmistrza Sędziszowa Młp.

z dnia 14 lutego 2014r.

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Sędziszowa Młp.

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko na dyrektora:

 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim

im. Władysława Węglowskiego

ul. Rynek 9, 39-120 Sędziszów Młp.,

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu

39-127 Będziemyśl,

Szkoły Podstawowej w Szkodnej

Szkodna 121, 39-126 Zagorzyce

 

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).  

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, której konkurs dotyczy,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 168, tekst jednolity)

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013r., poz. 1388, tekst jednolity) - w przypadku kandydata  na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r.  Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r., poz. 572, tekst jednolity) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,  nr. telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej …………..” w terminie do dnia 14 marca 2014r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza  Sędziszowa Młp.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                  Burmistrz

                           mgr Kazimierz Kiełb

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności