XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 06.05.2014 Zmieniany: 06.05.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. (tj. środa) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Góra Ropczycka, gmina Sędziszów Młp. – etap I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013  w Sędziszowie Małopolskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2014 w miejscowości Krzywa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Remont budynku Domu Sportu w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ½ części prawa własności nieruchomości położonych w Sędziszowie Małopolskim na rzecz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie na rzecz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Sędziszowie Małopolskim na okres 20 lat z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Ropczyce porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Będziemyśl na lata 2009 -2015.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kawęczyn Sędziszowski na lata 2009 – 2015.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wolica Ługowa na lata 2008 – 2014.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Zagorzyce na lata 2009 – 2015.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Czarna Sędziszowska na lata 2009 – 2015.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
27. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Sędziszów Małopolski – informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
28. Interpelacje i zapytania.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności