PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dodany: 29.05.2014 Zmieniany: 29.05.2014
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. przypomina przedsiębiorcom o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 r.Burmistrz Sędziszowa Młp. przypomina przedsiębiorcom o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 r.
Wpłaty dokonać można w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazać na konto Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.: 62 9172 0003 0000 0491 2000 0010
 
Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
Przypominam, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
.

 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności