XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 09.06.2014 Zmieniany: 09.06.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.o dbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Prezentacja przez firmę SOLARTIME założeń do innowacyjnego projektu związanego z montażem kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 -2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu pt. „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” (R.Fulghum) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sędziszów Małopolski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin w miejscowości Czarna Sędziszowska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXVII/347/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą Ropczyce porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności