DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dodany: 18.06.2014 Zmieniany: 18.06.2014
A A A
Organizacja dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2014 / 2015Organizacja dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2014 / 2015

Podstawa prawna Art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a i  art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
Bezpłatny   transport  i  opiekę  w  czasie  przewozu  lub  zwrot  kosztów  przejazdu wraz z  opiekunem  zapewnia  się:
1. Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a- ustawy o systemie oświaty, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3;
2. Uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b - ustawy o systemie oświaty do najbliższej szkoły podstawowej gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
3. Dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7- ustawy o systemie, a także dzieciom  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Organizacja  transportu przez Gminę  lub zwrot kosztów  przejazdu dziecka niepełnosprawnego odbywa się:  na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, przy zachowaniu zasad oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami transportu, złożony w terminie do dnia 10 lipca każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
b) aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych na podstawie art. 71b  ust. 3 ustawy  o systemie oświaty,
c) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),
d) potwierdzenie przyjęcia dziecka  do przedszkola,  szkoły lub ośrodka wydane przez dyrektora lub osobę upoważnioną,
e) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego dziecka (dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki nad dzieckiem).
           
W przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia dodatkowo należy dołączyć:
kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, kserokopię  polisy ubezpieczeniowej OC i NW  pojazdu, którym realizowany będzie dowóz.

Dodatkowe informacje
1. Dowozy wykonywane są na trasie dom - przedszkole, szkoła lub ośrodek, a odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a przedszkolem, szkołą lub ośrodkiem jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca;
2. Za dni nieobecności ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje - liczba dni obecności dziecka  musi być poświadczona podpisem dyrektora placówki lub osoby przez niego upoważnionej;
3. Zwrot kosztów przejazdu  następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego.
 
Formularz wniosku o:
1. Organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia do przedszkola/szkoły/placówki;
2. Zwrot kosztów dowozu ucznia do przedszkola/szkoły/placówki własnym pojazdem;
3. Zwrot kosztów dowozu ucznia do przedszkola/szkoły/placówki środkami komunikacji publicznej jest dostępny na stronie
zosip@pro.onet.pl oraz w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp., ul. Ks. St. Maciąga 5,  39-120 Sędziszów Młp., gdzie można uzyskać także szczegółowe informacje, tel.17 2216 594, 17 74 58 240.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności