STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI NA LATA 2014-2020

Dodany: 18.06.2014 Zmieniany: 18.06.2014
A A A
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (12 czerwca) radni uchwalili Strategię rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (12 czerwca) radni uchwalili Strategię rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020. Ten ważny dokument stanowi plan działań samorządu w długofalowej perspektywie czasu dostosowanej do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej. Opracowanie dokumentu powodowane było koniecznością dostosowania zasad rozwoju gminy do nowych programów strategicznych na różnych poziomach planowania, przygotowania do lepszego wykorzystania unijnych środków finansowych, dostosowania planów do zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w ciągu ostatnich lat w kraju i na poziomie gminy.
W strategii określono cele strategiczne i przyporządkowane im następujące cele operacyjne:
1. ROZWÓJ SPOŁECZNY
- Rozwój i racjonalizacja bazy oświatowej oraz usług z zakresu edukacji
- Rozwój bazy technicznej i usług w zakresie opieki zdrowotnej, kultury, sportu turystyki i dziedzictwa kulturowego
- Poprawa stanu bezpieczeństwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu
2. OCHRONA ŚRODOWISKA
- Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
- Rozwój gospodarki wodno – ściekowej
- Racjonalna gospodarka odpadami
- Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- Edukacja ekologiczna społeczeństwa
3. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
- Rozwój sieci komunikacyjnej
- Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ścieżek rowerowych
- Budowa i modernizacja oświetlenia dróg i parkingów
4. GOSPODARKA
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
- Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych
Realizacja w/w celów służyć będzie urzeczywistnieniu misji gminy czyli wspólnego (organów samorządu, partnerów społecznych, mieszkańców) zobowiązania wobec przyszłości.

 

 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności