OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Dodany: 24.06.2014 Zmieniany: 26.06.2014
A A A
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
1) Wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do karty usługi.
Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną.   
Wnioski można wybierać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. ul. 3 Maja 25 , pokój nr 11.
Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej
www.rodzina.gov.pl
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do pobrania TUTAJ

Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).
 
 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności