POMOC MATERIALNA - STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dodany: 21.08.2014 Zmieniany: 21.08.2014
A A A
Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015.


Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sędziszów Małopolski,
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać
się o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Trwają jeszcze wakacje, ale już dziś warto zapoznać się z zasadami przyznawania tej pomocy i zgromadzić wymagane dokumenty.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?
Wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z 
dokumentami można składać w terminie od 01 września do dnia 15 września
2014 roku  w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów
Małopolski, ul. ks. St. Maciąga 5  w Sędziszowie Małopolskim (wniosek
składa się jeden raz w roku).
W przypadku: słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów
pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2014 roku.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
•  
 uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w
szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
•  
 uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
•    słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
•    wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i 
młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
•    uczniowie
szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki.

Stypendia szkolne przyznawane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Stypendium
szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej  z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny
dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456 zł netto) do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.
Do ubiegania się
o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek:
trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w ZOSIP Sędziszów Młp. nr telefonu  177458242  lub  172216594

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?
•    dziecku uczęszczającemu do "zerówki"
•  
 uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie
przekracza 2 120 zł (rocznie)
•    słuchaczowi, który otrzymuje inne
stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna
kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 908 zł (rocznie)
•    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.

Wnioskodawcy
zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o
wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym
dochód ten utracono.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można
pobrać na stronie internetowej www.zosip.pl, www.sedziszow-mlp.pl  oraz w
siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów
Małopolski  ul. Ks. St. Maciąga 5, a także w szkołach.

Wniosek do pobrania

Obowiązujący
wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski to załącznik do
uchwały Nr XXVIII /250/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim  w z
dnia 27 czerwca 2013r.

Tekst uchwały

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Decyzja
dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie
dokumentacji wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku:
1.    Zaświadczenie od pracodawcy (oświadczenie) o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
2.    W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie (oświadczenie)
o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
3.  
 Zaświadczenie z ZUS / KRUS (oświadczenie) o otrzymywanych
świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku
4.    Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS
5.  
 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oświadczenie) o 
zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna; zaświadczenie (oświadczenie) o
kwocie netto wypłacanego zasiłku z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku
6.    Zaświadczenie (oświadczenie) o kwocie
wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek
mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzinne, fundusz
alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy
7.    Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika)
8.  
 Zaświadczenie, nakaz podatkowy (oświadczenie) o powierzchni
gospodarstwa rolnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
9.    Zaświadczenie (oświadczenie) o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
10.    Oświadczenie o innych dochodach
11.  
 Dołączając do wniosku oświadczenie za miast oświadczenia konieczne
jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
12.  
 W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej /słuchacza  do wniosku należy obowiązkowo załączyć
zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie,
zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i 
klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2014/2015 oraz planowany
termin ukończenia szkoły.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności