XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 28.10.2014 Zmieniany: 28.10.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2013 w miejscowości Sędziszów Małopolski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 w miejscowości Borek Wielki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku ponownie uchwalonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Góra Ropczycka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2013/2014.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Podsumowanie VI kadencji Rady Miejskiej, wręczenie okolicznościowych dyplomów.
19. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności