IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 23.01.2015 Zmieniany: 23.01.2015
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

5. Prezentacja założeń modernizacji linii kolejowej E30 w rejonie Sędziszowa Małopolskiego wraz z projektem zmiany organizacji ruchu w mieście i gminie Sędziszów Małopolski.

6. Prezentacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

7. Prezentacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sędziszów Małopolski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.

10. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2015:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowiew sprawie projektu uchwały budżetowej,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2014 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziszów Młp.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim do komisji mieszkaniowej.

19 .Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sędziszów Małopolski.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności