VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 29.05.2015 Zmieniany: 29.05.2015
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. o  godz.  9.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sędziszów Małopolski” (załączniki Nr 1 i Nr 2 dostępne są na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2014 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Czarnej Sędziszowskiej na rzecz Gminy Sędziszów Małopolski od Agencji Nieruchomości Rolnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie potwierdzenia udziału w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 oraz zgłoszenia udziału sołectwa Szkodna.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie gminy Sędziszów Małopolski realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Sędziszów Małopolski.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń położonych w Domu Ludowym w Wolicy Piaskowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

19. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Sędziszów Małopolski – informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Sprawy różne.

22. Objazd dróg i inwestycji gminnych.

23. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności