IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 10.07.2015 Zmieniany: 10.07.2015
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 r. o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 r. o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


 


1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 rok.


12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski.


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami.


14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.


17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2015 w miejscowości Sędziszów Małopolski.


18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.


19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020.


20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów Małopolski do Stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”.


21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.


22. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.


23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.


24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.


25. Interpelacje i zapytania.


26. Sprawy różne.


27. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności