XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 22.12.2008 Zmieniany: 22.12.2008
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

PORZĄDEK OBRAD:


 


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych i przeznaczonych do zalesienia w gminie Sędziszów Małopolski.


Załączniki (36 arkuszy) do w/w uchwały znajdują się do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami (Warmet, pokój nr 12).


6.       Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Heleny Schab zam. Ropczyce, do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr XVII/156/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/117/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 r. nie wygasają  z upływem roku budżetowego.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” oraz postanowieniu zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Sędziszów Młp. na 2009 rok.


12.   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.


13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.


14.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali stanowiących własność Gminy Sędziszów Młp. na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.


15.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.


16.   Interpelacje i zapytania.


17.   Sprawy różne.


18.   Zamknięcie obrad.


 Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008 r. (tj. poniedziałek) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności