XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 23.02.2009 Zmieniany: 23.02.2009
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Sędziszów Młp.”.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rzeszów.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej utrzymania i wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, w ramach Radiowej Sieci Szerokopasmowej WiMAX.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009 r.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.


12.   Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny – na rzecz Województwa Podkarpackiego.


13.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.


14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim.


15.   Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


16.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.


17.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.


18.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2009 r.


19.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


20.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borek Wielki na lata 2009 – 2015.


21.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będziemyśl na lata 2009 – 2015.


22.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarna Sędziszowska na lata 2009 – 2015.


23.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa na lata 2009 – 2015.


24.   Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Cierpisz” oraz „Czarna Sędziszowska - 1”.


25.   Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Heleny Schab zam. Ropczyce, do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr XVII/156/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.


26.   Interpelacje i zapytania.


27.   Sprawy różne.


28.   Zamknięcie obrad.


 


Sesja odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. (tj. czwartek) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności