XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 29.12.2009 Zmieniany: 29.12.2009
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 r. (tj. środa) o godz. 12.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Informacja kół łowieckich dotycząca wyjaśnienia kwestii związanych z procedurą zgłaszania, szacowania i wypłat odszkodowań za szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną (łowną) bądź też przy okazji polowań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/207/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sędziszów Małopolski aneksu do porozumienia z gminą Ropczyce w sprawie współfinansowania  opracowania dokumentacji projektowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 r. (tj. środa) o  godz.  12.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności