XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 16.03.2010 Zmieniany: 17.03.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2010 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Porządek obrad:
1.       Otwarcie obrad.
2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.       Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2009 r. na terenie działania Komisariatu.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sędziszowa Młp. do podejmowania czynności w zakresie refundacji kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych  funkcjonujących na terenie innych gmin, niż miejsce zamieszkania dziecka.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Młp.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sędziszów Małopolski.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009-2015.”
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
13.   Interpelacje i zapytania.
14.   Sprawy różne.
15.   Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2010 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności