FORMY POMOCY DLA POWODZIAN

Dodany: 08.06.2010 Zmieniany: 09.06.2010
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. informuje, że osoby poszkodowane w powodzi w dniach 3 – 4 czerwca br. mogą uzyskać pomoc finansową na pokrycie strat.

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. informuje, że osoby poszkodowane w powodzi w dniach 3 – 4 czerwca br. mogą uzyskać pomoc finansową na pokrycie strat. Zasady udzielania pomocy określone są w punktach I i II. Osoby, do których nie dotarli pracownicy opieki społecznej mogą zgłaszać szkody poniesione w budynkach mieszkalnych w tym w wyposażeniu do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. ul. 3-go Maja 25, tel. (17) 2216375, 2216588.     
Szkody występujące w uprawach rolnych i budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1, Tel. (17) 22 16 001. Poszkodowane osoby będą mogły się starać o uzyskanie preferencyjnego kredytu na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych. 


I.  ZASILEK CELOWY DO 6.000 ZŁ.
 
O tę formę pomocy mogą ubiegać się rodziny, które poniosły straty w wyniku powodzi i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.
Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzony na podstawie protokołu spisanego na okoliczność zgłoszenia szkód popowodziowych.
Kwota zasiłku dla rodziny nie powinna przekroczyć 6.000 zł.
Przy określaniu wysokości zasiłku brane są pod uwagę :
- możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na wskutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia na okres przejściowy)
- prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, aby móc zaspokoić niezbędne potrzeby
- rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej)
- czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć naukę
- czy istnieje możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.
 
 
II.  POMOC FINANSOWA NA REMONT LUB ODBUDOWĘ  BUDYNKU MIESZKALNEGO/LOKALU MIESZKALNEGO.
 
W  dniu 27.05.2010r. MSWIA ustalił zasady  udzielania świadczeń do kwoty 20.000 i 100.000  zł.
Pomoc  przysługuje   rodzinom  lub osobom samotnie  gospodarującym  na remont lub odbudowę  budynku mieszkalnego lub lokalu który uległ  zniszczeniu  w związku z  powodzią z 3-4 czerwca 2010 r.
Pomoc  jest udzielana na  wniosek osoby uprawnionej. Z  wnioskiem może wystąpić  osoba, która jest :
1.Właścicielem budynku mieszkalnego
2.osobą, której przysługuje   spółdzielcze  własnościowe  prawo do lokalu
3.osobą, której  przysługuje  spółdzielcze  lokatorskie  prawo do lokalu
4.najemcą lokalu  mieszkalnego lub  budynku mieszkalnego    pod  warunkiem , że  właściciel  budynku  wyraża  zgodę   na przeprowadzenie remontu   lub odbudowę  budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego i    nie będzie ubiegał się   o  pomoc  w wysokości do 20.000 lub w wysokości 100.000  zł.
Pomoc  nie  może  przekroczyć  wysokości szkód   wyrządzonych  w  danym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym.
Osoby uprawnione  są  zobowiązane  przedstawić  faktury   i rachunki   potwierdzające  poniesienie   wydatków  związanych z  remontem lub odbudową  budynków mieszkalnym  lub   lokali mieszkalnych.
W przypadku gdy osoba  uprawniona  nie  rozliczy   poniesionych wydatków (nie przedstawi  faktur  i rachunków) albo  przeznaczy   otrzymaną pomoc  na cel niezgodny  z  celem na jaki  została udzielona ( np. na   zakup  mebli czy sprzętu  AGD, TRV itp. )   wówczas  jest  zobowiązana do zwrotu  otrzymanej  pomocy.
-   ZASADY UDZIELANIA POMOCY POMOC  DO 20.000 ZŁ.
 
Pomoc  do 20.000 zł.   jest udzielana  gdy osoba uprawniona  nie przewiduje   większych kosztów   i rezygnuje z  wyceny  kosztów. Pomocy  udziela  się  na podstawie  faktur   i rachunków  za materiały i  usługi  budowlane,
 
- ZASADY UDZIELANIA POMOCY POMOC  DO 100.000 ZŁ.
 
Dla uzyskania zasiłku w wysokości od 20.000 do 100.000 zł. niezbędna jest wcześniejsza  wycena kosztów  wykonana  przez  upoważnione do tego osoby  wyznaczone przez  wojewodę
Pomoc ta udzielana jest w ratach, pierwsza  rata wynosi 50 % kosztów remontów lub odbudowy.
 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności