XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 24.06.2010 Zmieniany: 24.06.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali wykładowej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 r. (tj. wtorek) o  godz.  15.00   w  sali wykładowej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z nastepującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Burmistrza Sędziszowa Młp. o skutkach powodzi, która wystąpiła na terenie miasta oraz gminy Sędziszów Młp. w dniach 3/4 czerwca 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej” Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Projektu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sędziszów Młp. za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. za I półrocze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sędziszów Młp. oraz jej jednostkom podległym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wolica Piaskowa na lata 2009-2015.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności