XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 28.09.2010 Zmieniany: 28.09.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2010 r. (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2010 r. (tj. czwartek) o  godz.  12.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z nastepujacym porządkiem obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.   Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.   Wykład p. dyr. mgr inż. Małgorzaty Sypuła na temat „Gospodarka osadami ściekowymi w świetle przepisów ochrony środowiska”.
6.   Prezentacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Klęczany i Będziemyśl.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Sędziszów Małopolski w latach 2006 – 2010.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2014.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zobowiązania zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Gminnym programie poprawy bezpieczeństwa drogowego w Sędziszowie Młp.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Młp.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sędziszów Młp. oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Sędziszów Młp.
22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Wiesława Kuca.
24. Interpelacje i zapytania.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności