XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 08.11.2010 Zmieniany: 08.11.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 r. (tj. środa) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Prezentacja samochodów strażackich zakupionych przez Gminę Sędziszów Młp. w ramach projektu „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminach Sędziszów Młp. i Iwierzyce poprzez doposażenie jednostek OSP”.
5. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/348/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27  stycznia 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu w Sędziszowie Młp. przy ul. Fabrycznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009-2015”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 -2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.
17. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Sędziszowie Młp. ze stanu realizacji zadań  oświatowych Gminy Sędziszów Młp. w roku szkolnym 2009/2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Jana Idzika
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na obszarze Gminy Sędziszów Młp.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne.
22. Podsumowanie V kadencji Rady Miejskiej, wręczenie okolicznościowych dyplomów.
23. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności