NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Dodany: 07.12.2010 Zmieniany: 27.12.2010
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 7 do 20 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Burmistrz Sędziszowa Młp.  –  Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 7 do 20 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r., który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r.  o 30 czerwca 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Sędziszów Młp.


I. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z  map cyfrowych,
5. znajomość terenu gminy,
6. pełna sprawność fizyczna (ze względu na charakter wykonywanych czynności),
7. zamieszkiwanie na terenie Gminy Sędziszów Młp.
8. posiadanie adresu e–mail oraz swobodnego dostępu do internetu

II. WYMAGANIA DODATKOWE

1. dyspozycyjność (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące – nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),
2. asertywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
3. uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
4. obowiązkowość, rzetelność, staranność, umiejętność organizacji pracy własnej.

III. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

1. w dn. 5 stycznia - 25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów: czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem, w ramach szkolenia omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu. Dokładny termin szkolenia zostanie podany pod koniec br.
2. w dn. 1 - 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,
3. w dn. 6 - 7 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4. w dn. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych,
5. w dn. 1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  20 grudnia 2010 r. godz. 9:00 (poniedziałek)

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. W przypadku dużej liczby kandydatów na rachmistrzów spełniających wymagania podstawowe i dodatkowe, ich wybór zostanie dokonany w  drodze publicznego losowania w dn. 20 grudnia 2010 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. 
Osoby wybrane zobligowane będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.


Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
Z osobami powołanymi przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie zostaną zawarte umowy zlecenia.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
 - imienia i nazwiska
 - adresu zamieszkania
 - nr telefonu, adres e-mail
 - daty i miejsca urodzenia,
 - miejsce pracy, wymiar czasu pracy.
2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3. oświadczenie nr 1 o korzystaniu z pełni praw  publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe,
4. oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.


VI. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
ul. Rynek 1
39 – 120 Sędziszów Młp.
Sekretariat (pok. nr 1)
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

                              Burmistrz Sędziszowa Młp.
                                  mgr Kazimierz Kiełb


Wyniki naboru >>TUTAJ<<

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności