IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 14.02.2011 Zmieniany: 14.02.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego 2011 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego 2011 r. (tj. środa) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Sędziszów Młp. na rok 2011.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej ,
f) głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Młp.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2010 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009-2015”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 1559 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Wyspiańskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadny wniosek Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. w Sędziszowie Młp. o usunięcie naruszenia prawa powstałego poprzez przyjęcie Uchwały Nr XXXIX/366/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu w Sędziszowie Młp. przy ul. Fabrycznej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców w sołectwach i osiedlach na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp.
17.Interpelacje i zapytania.
18.Sprawy różne.
19.Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności