WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Dodany: 25.02.2011 Zmieniany: 25.02.2011
A A A
3 kwietnia 2011 r. (niedziela) obędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

3 kwietnia 2011 r. (niedziela) obędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.


Biorąc udział w wyborach rolnicy zdecydują, czy , za pośrednictwem izby rolniczej, będą wpływać  na:
- rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie i wnioskowanie rozwiązań,
- poziom absorpcji funduszy unijnych i innych środków wsparcia,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego,
- rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy,
- poprawę struktury agrarnej, środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie,
- współpracę z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
- inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej  w rolnictwie oraz godne warunki życia na wsi.KALNEDARZ WYBORCZY:


28 lutego 2011r. – powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej
8-14 marca 2011 r. – zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych
20 marca 2011 r. – wyłożenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim
3 kwietnia 2011 r. (8:00 - 18:00) - wyboryW związku z tegoroczną, trudną sytuacją finansową izb rolniczych, Prezes KRIR wystosował pisma do ministra finansów, do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz do mimistra rolnictwa, z prośbą o udzielenie wsparcia Izbom Wojewódzkim w organizacji wyborów. Departament Administracji Podatkowej MF przychylił się do prośby samorządu rolniczego i skierował już pismo w tej sprawie do dyrektorów izb skarbowych. Podobnie MSWiA zwróciło się do władz samorządowych z prośbą o zagwarantowanie sporządzenia spisu osób uprawnionych do głosowania we wskasanym przez izby terminie, bez pobierania opłat. Dzięki przychylności ww. resortów oraz owocnej współpracy z pracownikami Urzędów Gmin i Urzędów Skarbowych - zwłaszcza w zakresie sporzadzania spisów wyborczych - możliwe będzie sprawne i rzetelne przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych izb rolniczych.


ZASADY WYBORÓW  • Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rady Powiatowej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.  


  • W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.  W Gminie Sędziszów Młp. wybieranych będzie więc 2 przedstawicieli do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej 


  • W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej.  


  • Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, w urzędach gmin lub pobrać ze strony internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej: www.pir.xo.pl.

      Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2011r.  


      do godz. 15.30 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie


      Młp. (Sekretariat Urzędu)     • Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.  


  • Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

 


Więcej informacji na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności