VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 31.05.2011 Zmieniany: 31.05.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r. (tj. czwartek) o  godz.  9.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


 


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Młp za I półrocze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Objazd dróg gminnych i wizyta w gminnych obiektach kubaturowych położonych w północnej części gminy.
18. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności