OGŁOSZENIE MGOPS

Dodany: 11.08.2011 Zmieniany: 11.08.2011
A A A
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje o możliwości składania od 1.07.2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.O dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) weszły w życie zmiany w art. 23 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
Od lipca 2011 każdy świadczeniobiorca ubiegający się o zasiłek rodzinny i dodatki może złożyć w ośrodku pomocy społecznej zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające następujące okoliczności:


1) uczęszczanie dziecka lub osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,


2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,


3) wielkość gospodarstwa rolnego,


4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,


5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,


6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,


7) nie korzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,


8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.67)) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:


1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny;


2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;


3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do


świadczenia, w tym:


a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,


b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,


c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,


d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa


o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,


e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,


f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,


g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:


— brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia


lub


— brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.


Od lipca 2011 każdy świadczeniobiorca ubiegający się o zasiłek rodzinny i dodatki , jak również o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może złożyć w ośrodku pomocy społecznej , zarówno zaświadczenie dokumentujące wysokość dochodu wydane przez urząd skarbowy, jak i oświadczenie zawierające te same informacje uzupełnione własnoręcznie, a mianowicie wysokość: przychodu, dochodu, składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku a także należny podatek.
W związku z nabyciem przez świadczeniobiorców nowego prawa oświadczenia dochodu za rok poprzedzający okres zasiłkowy apelujemy o rozważne oświadczanie dochodów, ponieważ za oświadczenie nieprawdy w/w ustawa przewiduje odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań, a na ośrodek nakłada obowiązek zgłoszenia takiego faktu organom ścigania.
Od 1 sierpnia 2011r. są przyjmowane wnioski na fundusz alimentacyjny, natomiast od 1 września 2011 będą przyjmowane wnioski na zasiłek rodzinny i dodatki na kolejny okres zasiłkowy 2011/2012 z potwierdzeniem dochodów za 2010 rok. Na tę okoliczność Urząd Skarbowy w Ropczycach przygotował informację pomocną w wypełnianiu oświadczenia o dochodach na podstawie kopii rocznego zeznania podatkowego potwierdzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego.


Zdaniem przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Ropczycach osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi i z funduszu alimentacyjnego, które nie chcą czekać w kolejkach po zaświadczenie o dochodach oraz dwukrotnie fatygować się do siedziby urzędu mogą na podstawie zeznań podatkowych PIT-36 lub PIT-37, a także PIT-40 i PIT-40a, za pomocą załączonej instrukcji mogą samodzielnie wypełnić wymagane oświadczenie.


W przypadku wątpliwości co do wysokości kwot w poszczególnych pozycjach oświadczenia lub braku potwierdzonej kopii rocznego zeznania podatkowego warto skorzystać z pomocy pracowników urzędu skarbowego, którzy udzielenie takiej pomocy deklarują.
Poniżej przedstawiono wzór oświadczenia o dochodach oraz informację na temat poprawnego jego wypełnienia, sporządzoną przez Urząd Skarbowy w Ropczycach.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności