XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 24.01.2012 Zmieniany: 30.01.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 r. (tj. poniedziałek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu dróg publicznych.
9. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Sędziszów Młp. na rok 2012:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej ,
f) głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Młp.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2011 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Stanisława Drozda.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Sroki.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności