OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - LGD PARTNERSTWO 5 GMIN

Dodany: 19.03.2012 Zmieniany: 19.03.2012
A A A
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów.


Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, działającej na terenie gmin: Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Młp.


Termin składania wniosków:
od 2 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce,
(III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.


Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin w tym kryteria uzasadniające realizację operacji, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „małych projektów” w niniejszym naborze wynosi
391 762,86 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy).
Przy wyborze operacji do dofinansowania będą brane pod uwagę tylko operacje, które w ocenie Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin uzyskają minimum 14 pkt z maksymalnej liczby 35 pkt. Kryteria nr:1, 2, 3 uzasadniają realizację operacji w ramach LSR. 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności