WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

Dodany: 18.06.2012 Zmieniany: 19.06.2012
A A A
Wnioski należy składać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MEN-u w roku 2012 programem będą objęci:
- uczniowie klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli  504 zł netto;
- uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie;
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa  w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej; 
- uczniowie:
 1. słabowidzący, 
 2. niesłyszący, 
 3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
 4. uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o  systemie  oświaty,  uczęszczający  w  roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów. 


Wysokość dofinansowania zakupu podręczników ma wynosić:
 180 zł - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 210 zł - dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej, dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 325 zł - dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum, dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 352 zł - dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,  dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów klasy I liceum plastycznego oraz uczniów klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,  dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego, uczniów niepełnosprawnych technikum, uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III technikum uzupełniającego, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych liceum plastycznego oraz uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej)


Wnioski należy składać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013.


Termin składania wniosków zostanie podany ( do publicznej wiadomości tj. na stronach internetowych: www.sedziszow-mlp.pl, www.zosip.pl oraz w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Sędziszów Młp.) zarządzeniem Burmistrza Sędziszowa Młp. po opublikowaniu na stronie MEN Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


Wniosek do pobrania:
Wnioski można pobierać także w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Sędziszów Młp.
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole rachunków lub faktur VAT ( wystawionych na wnioskodawcę ) za zakupione podręczniki.
Szczegółowe informacje można uzyskać w szkole, do której uczęszcza dziecko oraz w siedzibie ZOSiP Gminy Sędziszów Młp.,  tel. 17 22 16 594.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności