DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU 2012/2013

Dodany: 29.06.2012 Zmieniany: 02.07.2012
A A A
Prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Młp. o złożenie wniosku w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły /placówki w roku szkolnym 2012/2013.

W związku z planowanym przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ( znajdujących się na terenie miast: Rzeszowa i Ropczyc ) oraz przygotowaniem umów na dowóz indywidualny, prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Młp. o złożenie wniosku w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły /placówki w roku szkolnym 2012/2013 (w załączeniu wniosek do pobrania) do 13 lipca  2012 r. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp., ul. Ks. St. Maciąga 5.

Do wniosku należy dołączyć:
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
• aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
• skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez starostę,
• potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki.

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) z dowozu mogą korzystać:
• dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku;
• dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum,
• dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadgimnazjalnej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
• dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczające do ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności